FUNDUSZE INWESTYCYJNE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ING Stabilnego WzrostuObserwowane

 
Stopa zwrotuCena jednostki
Poziom ryzyka 1 2 3 4 5 6 7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niskie
 • 2 - niskie
 • 3 - umiarkowane
 • 4 - średnie
 • 5 - stosunkowo wysokie
 • 6 - wysokie
 • 7 - bardzo wysokie
 
Data uruchomieniaPoczątek okresuCena j.u.Koniec okresuCena j.u.Stopa zwrotu
2000-12-062014-07-02250,482015-07-02255,542.02%

Wycena

dane na dzień: 2015-07-02
 
Kategoria jednostkiA - Zbywane bez ograniczeń
Aktywa netto w PLN
(2015-06-30)
1237,77 mln
Cena jednostki w PLN255,54
Zmiana dzienna (%)0.08

Dlaczego warto

 • Strategia kompromisowa między zyskiem i bezpieczeństwem.
 • 30% udział akcji pozwoli skorzystać z dobrej koniunktury na giełdach, natomiast 70% udział obligacji stanowi poduszkę bezpieczeństwa i chroni przed dotkliwymi stratami.
 
 
 
 


Informacje praktyczne dla jednostki kategorii A

Typ funduszu: stabilnego wzrostu
Zakres geograficzny: Polska
Benchmark: 35% MLG0PL + 35% MLGFPL + 30% WIG
Początek działalności funduszu: 2000-12-06
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku) 2.50%
 
 

Profil inwestora

 • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 3 lata.
 • Z uwagi na średnie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się umiarkowanych wahań wartości szczególnie w krótkim okresie.
 • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest niskie.
 
 
 
 

Cel i polityka inwestycyjna

 • Fundusz inwestuje zgromadzone aktywa zarówno w akcje spółek notowanych głównie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) oraz dłużne instrumenty finansowe, głównie obligacje emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP.
 • Udział akcji w stosunku do instrumentów dłużnych jest uzależniony od bieżącej oraz przewidywanej sytuacji na rynkach finansowych i może wahać się w przedziale od 10% do 50% aktywów. Neutralny udział akcji i dłużnych instrumentów finansowych w portfelu funduszu wynosi odpowiednio 30% i 70% aktywów.
 • Zarządzając funduszem wybieramy akcje głównie dużych spółek o dobrej sytuacji finansowej i bardzo dobrych perspektywach wzrostu ich wartości.
 • W części dłużnej koncentrujemy się na analizie atrakcyjności instrumentów dłużnych o różnych terminach zapadalności, zmianach stóp procentowych oraz ryzyku kredytowym emitentów.
 
 

 
 
 
 

Do pobrania

Karta funduszu Pobierz
Kluczowe informacje dla inwestorów Pobierz
Prospekt Pobierz
Sprawozdanie Pobierz
Rachunki bankowe Pobierz
Tabele opłat Pobierz
 
 

Zarządzający

 
 

  20 lat w branży

Michał Kopiczyński
Dyrektor Zespołu      

Zespół Zarządzania
Instrumentami Udziałowymi

 
 
 
11 lat w branży

Marcin Szortyka
Starszy Zarządzający
Funduszami

Zespół Zarządzania
Instrumentami Udziałowymi

 
 
19 lat w branży

Jarosław Karpiński
Zarządzający
Funduszami

Zespół Instrumentów Dłużnych