FUNDUSZE INWESTYCYJNE
 
 
 
 
 
 
 
 

Fundusze Inwestycyjne

 
 
Co to jest fundusz inwestycyjny?

Fundusz inwestycyjny to instytucja zbiorowego inwestowania, która lokuje powierzone mu przez klientów środki w różne instrumenty dostępne na rynku finansowym. W zależności od typu funduszu, większa część środków może być inwestowana w akcje lub w papiery dłużne, którymi są obligacje i bony skarbowe.

Czym jest jednostka uczestnictwa funduszu inwestycyjnego?

Cena jednostki uczestnictwa danego funduszu (lub subfunduszu) określana jest przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych na podstawie rynkowych cen wszystkich składników portfela funduszu. Do rozliczeń z Klientami jest zawsze używana cena jednostki z następnego dnia roboczego po dniu, w którym zlecenie odkupienia lub konwersji/zamiany złożone przez Uczestnika zostało przekazane przez Dystrybutora do realizacji przez Agenta Transferowego. W przypadku zlecenia nabycia do rozliczenia zostanie użyta cena jednostki uczestnictwa z następnego dnia roboczego po zaksięgowaniu wpłaty Uczestnika na rachunku bankowym funduszu (lub subfunduszu).

Jak wybrać właściwy fundusz z całej oferty ING TFI?

To prostsze niż Ci się wydaje. Sprawdź sam w przygotowanym przez nas poradniku.

Mając problem zawsze możesz zwrócić się do jednego z Naszych Dystrybutorów, który chętnie pomoże dobrać Ci fundusze ING odpowiednie do Twoich potrzeb i celów

Czy regularne wpłaty do funduszy ING TFI są konieczne?

Regularne wpłaty do funduszy nie są konieczne. Po rejestracji i pierwszej wpłacie w serwisie ING TFI24 kolejne wpłaty możesz realizować w dowolnym czasie i na dowolne fundusze. Możesz wpłacać duże kwoty jednorazowo lub w częściach. Zalecamy jednak regularne inwestycje, zwłaszcza w fundusze akcji, co pozwoli uniknąć dużej zmienności Twoich oszczędności.

Czy w fundusze ING można inwestować małe kwoty?

Serwis ING TFI24 daje Ci możliwość inwestowania tak jak lubisz i tak jak potrzebujesz. Minimalna wielkość pierwszej wpłaty po rejestracji do dowolnego funduszu wynosi 200 złotych, ale kolejne możesz realizować już od zaledwie 50 złotych.

Jakie zyski można osiągnąć inwestując w fundusze ING TFI?

Fundusze inwestycyjne nie dają gwarancji osiągnięcia zysków, ale w ING TFI24 masz dostęp do ponad 40 funduszy,  które różnią się między sobą skalą ryzyka, a także możliwymi zyskami. W ofercie funduszy ING TFI znajdziesz zarówno rozwiązania bezpieczne, zrównoważone jak i agresywne.  Dodatkowe informacje o funduszach ING uzyskasz w Kartach Funduszy, a także zwracając się do jednego z Naszych Dystrybutorów, który chętnie pomoże dobrać Ci fundusze ING odpowiednie do Twoich potrzeb i celów

Czy od zysków z inwestycji w fundusze trzeba płacić podatek?

Zyski osiągnięte z inwestycji w fundusze inwestycyjne są objęte podatkiem od zysków kapitałowych zwanym „podatkiem Belki”, który wynosi 19%. Zatem jeżeli wpłaciłeś 1000 złotych, a wycofując swoje oszczędności dysponujesz już kapitałem 3000 złotych, to od 2000 złotych będących zyskiem zostanie pobrany podatek w wysokości 380 złotych (2000*19%). Podatek zostanie naliczony przez TFI i przekazany do Twojego Urzędu Skarbowego, a Ty otrzymasz na rachunek kwotę netto, czyli 2620 złotych.

Gdzie i jak fundusze ING TFI inwestują moje pieniądze?

Każdy fundusz ING TFI inwestuje powierzone mu przez Klientów środki zgodnie z zasadami opisanymi dokładnie w Prospekcie inwestycyjnym funduszu i Statucie funduszu. Dla Twojej wygody dla każdego funduszu ING TFI przygotowaliśmy Kartę Funduszu na której umieszczone są najważniejsze informacje.

Gdzie mogę znaleźć informacje o notowaniach funduszy?

Aktualne notowania funduszy ING TFI zawsze znajdziesz pod adresem https://www.ingtfi.pl/notowania

Kto decyduje w co inwestują fundusze ING TFI?

Decyzje inwestycyjne w funduszach ING TFI podejmują zarządzający oraz Komitet Inwestycyjny. To osoby z dużym doświadczeniem i wysokimi kwalifikacjami. Dokładny opis sylwetek osób odpowiedzialnych za inwestycje znajdziesz tutaj.

Co to jest fundusz parasolowy w ofercie ING TFI24?

Fundusze parasolowe to grupa funduszy inwestycyjnych, która jest ze sobą powiązana w taki sposób, że wszystkie Twoje inwestycje w ramach tej grupy z podatkowego punktu widzenia są traktowane jako jedna inwestycja. Dzięki temu możesz dowolną ilość razy zmieniać swoje inwestycje pomiędzy funduszami zebranymi „pod parasolem” i nie ponosisz przy tym żadnych opłat dystrybucyjnych, ani nie płacisz podatku od zysków kapitałowych. Podatek od zysków zostanie pobrany dopiero po wyjściu z funduszu parasolowego.

Zobacz opis funduszy parasolowych jakie są dostępne w ING TFI24.

Jaka jest różnica pomiędzy konwersją a zamianą pomiędzy funduszami/subfunduszami?

Zlecenia konwersji i zamiany pozwalają w ramach swojego portfela przekierować inwestycje z jednego funduszu na inny bez konieczności realizacji przelewów z rachunku bankowego. Zamiany funduszy, nawet wielokrotne, gdy są one w ramach funduszu parasolowego pozwolą Ci odroczyć podatek od Twoich zysków.

Konwersja, to przeniesienie środków pomiędzy subfunduszami wchodzących w skład odrębnych funduszy parasolowych. Podczas realizacji zlecenia pobierany jest 19% podatek od zysków kapitałowych (tzw. podatek „Belki”).

Zamiana polega na przenoszeniu środków pomiędzy różnymi subfunduszami w ramach danego funduszu parasolowego. Podatek od zysków jest podatkiem odroczonym w czasie i pobierany jest dopiero, gdy Uczestnik dokona odkupienia środków z funduszu parasolowego lub konwersji do subfunduszu wchodzącego w skład innego funduszu parasolowego. Pomiędzy nabyciem, a odkupieniem z funduszu parasolowego, Uczestnik bez przeszkód może dokonywać wielokrotnych zamian pomiędzy subfunduszami, które to, przy realizacji tychże zleceń, nie będą się każdorazowo wiązać z pobieraniem podatku od zysku.

Jak mogę zlecić konwersję lub zamianę jednostek funduszy ING?

Zlecenie konwersji i zamiany zrealizujesz logując się na swój Numer Uczestnika, a następnie wybierając przycisk „Zamień/Konwertuj” znajdujący się w prawym górnym rogu serwisu.

W jaki sposób mogę wpłacać pieniądze do funduszy ING (nabywać jednostki uczestnictwa)?

Aby zainwestować w fundusze ING TFI korzystając z serwisu ING TFI24 należy się zarejestrować i dokonać pierwszej wpłaty z podanego rachunku bankowego. Następne wpłaty do funduszy ING TFI w ramach swojego Numeru Uczestnika możesz realizować z dowolnego rachunku bankowego odpowiednio tytułując przelew.

W jaki sposób mogę wypłacać środki z funduszy ING (sprzedawać jednostki uczestnictwa)?

Sprzedaż posiadanych jednostek uczestnictwa funduszy ING TFI dokonasz logując się do serwisu ING TFI24 i składając zlecenie sprzedaży.  Serwis daje Ci możliwość wyboru czy chcesz sprzedać określoną liczbę jednostek funduszu, jednostki funduszu za konkretną kwotę czy też wszystkie jednostki. Niezależnie od wyboru środki uzyskane ze sprzedaży jednostek zostaną przelane na Twój numer rachunku bankowego przypisany do Twojego Numeru Uczestnika.

Co oznacza odkupienie przez ING TFI określonej liczby jednostek?

Wybierając w zleceniu sprzedaży odkupienie określonej liczby jednostek funduszu dokonujesz sprzedaży wskazanej części swoich inwestycji. Dzięki temu dokładnie wiadomo jaka część inwestycji pozostanie do Twojej dyspozycji, ale nie można dokładnie określić kwoty jaką otrzymasz za sprzedawane jednostki, ponieważ ich wycena będzie znana dopiero w kolejnym dniu roboczym.

Jak wygląda kolejność realizacji zleceń w funduszach ING TFI?

W przypadku złożenia przez Uczestnika w jednym dniu kilku zleceń tego samego rodzaju zostaną one zrealizowane w kolejności losowej. Przykładowo, jeżeli Uczestnik posiada 90 jednostek uczestnictwa ING Subfunduszu Akcji i złoży w tym samym dniu zlecenie zamiany 10 jednostek uczestnictwa do ING Subfunduszu Obligacji oraz zlecenie zamiany "wszystkich" jednostek uczestnictwa do ING Subfunduszu Gotówkowego to możliwe są dwa prawidłowe warianty realizacji tych zleceń:

1. Jako pierwsze realizowane będzie zlecenie zamiany do ING Subfunduszu Obligacji a jako drugie zlecenie zamiany do ING Subfunduszu Gotówkowego. W efekcie przeprowadzonych operacji Uczestnik będzie posiadał j.u. ING Subfunduszu Obligacji nabyte za równowartość 10 j.u. ING Subfunduszu Akcji oraz j.u. ING Subfunduszu Gotówkowego nabyte za równowartość 80 j.u. ING Subfunduszu Akcji.

2. Jako pierwsze realizowane będzie zlecenie zamiany do ING Subfunduszu Gotówkowego, a jako drugie zlecenie zamiany do ING Subfunduszu Obligacji. W tym przypadku zrealizowane zostanie tylko zlecenie zamiany "wszystkich" j.u. do ING Subfunduszu Gotówkowego (zostaną nabyte j.u. za równowartość 90 j.u. ING Subfunduszu Akcji). Zlecenie zamiany 10 j.u. do ING Subfunduszu Obligacji nie zostanie zrealizowane.

W jako sposób można ustanowić zastaw na jednostkach uczestnictwa funduszy ING TFI?

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat zasad postepowania w sytuacji ustanowienia zastawu prosimy o kontakt z naszą Infolinią pod numerem telefonu 801 690 555 (pn.-pt. w godz. 8-20, w soboty w godz. 9-14). Koszt połączenia wynosi jedną jednostkę taryfikacyjną za każdą rozpoczętą minutę połączenia.

Co dzieje się w przypadku śmierci Uczestnika/Oszczędzającego?

W przypadku śmierci Uczestnika funduszy inwestycyjnych ING informacja ta powinna zostać przekazana ING Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych S.A. kontaktując się pod numerem infolinii 801 690 555 w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat dalszego postępowania odnośnie zasad wypłaty dla osób uprawnionych oszczędności zgromadzonych na rejestrach zmarłego.